E

QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI
Jump to navigation Jump to search

E e - Zemaneviy Qırımtatar latin elifbesiniñ altıncı, Latin elifbesiniñ beşinci arfidir.

E e